Gå vidare till innehåll

Betala i efterskott med

  Villkor och bestämmelser

  Allmänna bestämmelser och villkor

  Artikel 1 - Definitioner Följande definitioner gäller i dessa villkor: Ångerfrist: den period under vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt inom ångerrätten; Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller en verksamhet och ingår i utövandet av ett yrke eller en verksamhet och ingår ett distansavtal med entreprenör; Dag: kalenderdag; Transaktion med förlängd varaktighet: ett distansavtal med avseende på en serie produkter och / eller tjänster, där leverans och / eller köpskyldighet är spridd över tiden.
hållbar databärare: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller entreprenören att lagra information som är adresserad till honom personligen på ett adresserat till honom, på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen. reproduktion av den lagrade informationen. ångerrätt: möjlighet för konsumenten att frånträda distansavtalet; entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans; distansavtal: ett avtal där, inom ramen för ett system som organiseras av entreprenören, ett organiserat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster.
organiserat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, till och med ingåendet av avtalet uteslutande med användning av en eller flera tekniker för distanskommunikation. eller flera tekniker för distanskommunikation. distans: medel som kan användas för att ingå ett avtal, utan att konsumenten och entreprenören befinner sig i samma rum samtidigt. komma samman. Allmänna villkor: de nuvarande allmänna villkoren för entreprenören.  Artikel 2 - Entreprenörens identitet
  E-postadress: info@davi-stockholm.com
  Handelskammarens nummer: 83517103
  Mervärdesskattenummer: NL003835957B21
  Poortwachter 4, 3894CG, Zeewolde

  Artikel 3 - Tillämplighet Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från entreprenören och för alla ingångna distansavtal och beställningar och beställningar mellan entreprenör och konsument. Innan distansavtalet distans ingås, görs texten till dessa allmänna villkor tillgänglig för konsumenten. tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges att de allmänna villkoren kan inspekteras i entreprenörens lokaler och, på konsumentens begäran, kommer de att skickas gratis så snart som möjligt. Om distansavtalet ingås på elektronisk väg skall, trots föregående stycke och innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att den lätt kan lagras av konsumenten på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt innan distansförsäljningsavtalet ingås, skall det anges var de allmänna villkoren kan granskas elektroniskt och tas del av, och att de kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt skickas kostnadsfritt på konsumentens begäran. Om det utöver dessa allmänna villkor även gäller särskilda produkt- eller tjänstevillkor, ska andra och tredje styckena äga motsvarande tillämpning och vid motstridiga allmänna villkor får konsumenten alltid tillämpa den bestämmelse som är mest förmånlig för konsumenten. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt helt eller delvis är ogiltiga eller faller bort, ska avtalet och dessa villkor i övrigt fortsätta att gälla och den aktuella bestämmelsen ska omedelbart ersättas av en ny bestämmelse i samråd. ersättas utan dröjsmål av en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar syftet med den ursprungliga bestämmelsen. ursprungliga bestämmelsen så nära som möjligt. Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska anses vara "i andan" av dessa allmänna villkor. Varje oklarhet avseende tolkningen av eller innehållet i en eller flera av bestämmelserna i våra eller innehållet i en eller flera av bestämmelserna i våra Allmänna villkor ska tolkas "i enlighet med andemeningen" i dessa Allmänna villkor.

  Artikel 4 - Erbjudandet Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor, ska detta uttryckligen anges i erbjudandet. Erbjudandet är utan förpliktelse. Entreprenören har rätt att ändra och anpassa erbjudandet. justeringar. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet.
Om entreprenören använder bilder är dessa en sanningsenlig representation av de produkter och / eller tjänster som erbjuds.
Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören. inte bindande. Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är vägledande och kan inte vara en anledning till ersättning eller uppsägning av avtalet.
Bilder på produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. produkter som erbjuds. Leverantören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna. Varje erbjudande innehåller sådan information att det står klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med accept av erbjudandet. Detta gäller i synnerhet för: eventuella fraktkostnader, det sätt på vilket avtalet ingås och vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta, huruvida ångerrätten gäller eller inte, metoden för betalning, leverans och fullgörande av avtalet, perioden för att acceptera erbjudandet eller den period inom vilken erbjudandet eller den period under vilken näringsidkaren garanterar priset, storleken på avgiften för priset på medel för distanskommunikation om kostnaderna för att använda medel för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den vanliga grundtaxan för det medel för kommunikation som används; Om avtalet inges efter ingåendet och om avtalet inges efter ingåendet och i så fall hur konsumenten kan få tillgång till det. På vilket sätt konsumenten, innan avtalet ingås, kan få tillgång till ingåendet av avtalet, den information som han har tillhandahållit inom ramen för avtalet kan kontrollera och, om så önskas, reparera de uppgifter som han har tillhandahållit inom ramen för avtalet; Det eventuella andra språk än nederländska som avtalet kan ingås på. Den uppförandekod som näringsidkaren omfattas av och det sätt på vilket konsumenten kan konsultera denna kod elektroniskt. och den minsta varaktigheten för distansförsäljningsavtalet när det gäller en transaktion med varaktighet. Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, materialtyper.  Artikel 5 - Avtalet Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyllandet av erbjudandet och uppfyllandet av de villkor som anges på detta sätt. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, ska entreprenören omedelbart bekräfta mottagandet av accept av erbjudandet elektroniskt. av erbjudandet. Så länge mottagandet av denna accept inte har bekräftats av entreprenören har bekräftat, kan konsumenten upplösa avtalet. Om avtalet ingås elektroniskt ska entreprenören vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa den elektroniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och säkerställa en säker onlinemiljö. Om konsumenten kan betala, kommer entreprenören att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder. ta. Entreprenören kan - inom den rättsliga ramen - informera sig om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter, liksom om alla fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansförsäljningsavtalet. på distans. Om entreprenören har goda skäl på grundval av denna undersökning att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att bifoga särskilda villkor för dess genomförande.
Med produkten eller tjänsten kommer entreprenören att förse konsumenten med följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras på en hållbar databärare, a. Besöksadressen till näringsidkarens kontor där konsumenten kan lämna in klagomål. konsumenten kan vända sig med sina klagomål; b. de villkor under vilka och det sätt och sätt på vilket konsumenten kan använda sig av ångerrätten, eller ett tydligt tydligt meddelande om uteslutning av ångerrätten; c. information om garantier och befintlig information om garantier och befintlig service efter försäljning; d. den information som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte entreprenören redan har tillhandahållit konsumenten innan avtalet ingås, e. kraven för att häva avtalet om det har kraven för att häva avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd tid. har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd tid. Vid en transaktion med löptid gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen. Varje avtal ingås under de suspensiva villkoren för tillräcklig tillgänglighet av produkterna i fråga.

  Artikel 6 - Ångerrätt Vid köp av varor har konsumenten möjlighet att frånträda avtalet utan möjlighet att frånträda avtalet utan att ange skäl under en period av 14 dagar.
14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och gjorts känd för näringsidkaren. gjorts känd för entreprenören. Under betänketiden kommer konsumenten att hantera produkten och dess förpackning försiktigt. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om konsumenten använder sig av ångerrätten ska han returnera produkten med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i sitt ursprungliga skick och förpackning - returnera den till entreprenören, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner som ges av entreprenören.
Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt är han skyldig att göra detta känt inom 14 dagar, efter mottagandet av produkten, till entreprenören. Konsumenten måste göra detta känt med hjälp av ett skriftligt skriftligt meddelande / e-post. Efter att konsumenten har meddelat sin avsikt att häva avtalet måste konsumenten returnera produkten inom 14 dagar.
14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel genom att bevisa att varorna har skickats i tid, till exempel genom ett avsändningsbevis. Om kunden inte har meddelat efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3 att han har rätt till avbokning eller inte har returnerat produkten till entreprenören, är köpet ett faktum. entreprenör, är köpet ett faktum.

  Artikel 7 - Kostnader vid avbokning Om konsumenten utnyttjar sin avbokningsrätt är kostnaderna för att returnera produkterna för konsumentens räkning. konsumentens räkning. Om konsumenten har betalat ett belopp kommer entreprenören att återbetala detta belopp så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter avbokningsrätten. Detta är under förutsättning att produkten redan har mottagits av entreprenören eller att avgörande bevis för fullständig retur kan tillhandahållas.  Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätten Näringsidkaren får utesluta konsumentens ångerrätt för konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Uteslutningen Uteslutningen Uteslutningen av ångerrätten gäller endast om entreprenören tydligt i erbjudandet, åtminstone i god tid innan avtalet ingås.
Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter: a. som skapades av skapades av entreprenören i enlighet med konsumentens specifikationer; b. som är tydligt personliga; c. som inte kan returneras kan returneras; d. som förstör eller åldras snabbt; e. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har något inflytande på; f.

entreprenören har inget inflytande; f. för enskilda tidningar och tidskrifter; g. för ljud- och videoinspelningar och programvara och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen på. h. för hygieniska produkter där konsumenten har brutit förseglingen. har brutit förseglingen. Uteslutande av ångerrätten är endast möjligt för tjänster: a. i samband med boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period; b. om leveransen har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan betänketiden har löpt ut; c. när det gäller spel och lotterier.

  Artikel 9 - Priset Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet får priserna på de erbjudna produkterna och / eller tjänsterna inte höjas, med undantag för prisförändringar på grund av förändringar i momssatser. I motsats till föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och över vilka entreprenören inte har något inflytande. kontroll, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är riktpriser bör vara erbjudandet. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är ett resultat av lagstadgade förordningar eller bestämmelser. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entreprenören har fastställt det och och: a. dessa är resultatet av lagstadgade förordningar eller bestämmelser; eller b. konsumenten har konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet från och med den dag då prishöjningen träder i kraft. Alla priser gäller med reservation för tryckfel och felskrivningar. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av tryck- och skrivfel. I händelse av tryck- och skrivfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset. att leverera produkten enligt det felaktiga priset.

  Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti Entreprenören garanterar att produkterna och / eller tjänsterna produkter och / eller tjänster är i enlighet med avtalet, de specifikationer som anges i specifikationerna, till de rimliga kraven för sundhet och / eller användbarhet och det befintliga datumet för avtalets ingående befintliga lagbestämmelser och / eller statliga bestämmelser. Om så avtalats garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal användning. användning. En garanti som ges av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten har enligt avtalet med entreprenören. Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter måste rapporteras till entreprenören skriftligen. Retur av produkterna måste vara i originalförpackningen och i nytt skick. Entreprenörens entreprenörens garantitid motsvarar fabrikens garantitid. Entreprenörens entreprenör är aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för var och en av produkterna för varje enskild tillämpning av konsumenten, eller för några råd angående användning eller tillämpning av produkterna.
Garantin gäller inte om: konsumenten själv har reparerat och/eller modifierat produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem; de levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats eller behandlats vårdslöst eller i strid med entreprenörens och/eller förpackningens instruktioner. felet helt eller delvis beror på bestämmelser som helt eller delvis beror på bestämmelser som myndigheterna har fastställt eller kommer att fastställa beträffande de använda materialens beskaffenhet eller kvalitet.

  Artikel 11 - Leverans och genomförande Entreprenören kommer att ta största möjliga omsorg när han tar emot och utför beställningar av produkter. beställningar av produkter. Med beaktande av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att acceptera accepterade beställningar omedelbart, men inte senare än inom 30 dagar, såvida inte konsumenten har kommit överens om en längre leveransperiod. har kommit överens om en längre leveransperiod. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att informeras inom 30 dagar efter det att han har lagt beställningen. lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att häva avtalet utan kostnader och har rätt till eventuell ersättning.
Vid hävning i enlighet med föregående stycke ska entreprenören snarast, dock senast inom 14 dagar efter hävningen, återbetala det belopp som konsumenten erlagt. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjligt omöjligt, kommer näringsidkaren att göra ett försök att erbjuda en ersättningsprodukt. tillgänglig. Senast vid leveransen ska det vara tydligt och klart och förståeligt att en ersättningsvara levereras. Ångerrätten kan inte uteslutas för ersättningsvaror.
Ångerrätten kan inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt skall bäras av uppdragstagaren. Risken för skada och / eller förlust av och / eller förlust av produkter vilar på entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en tidigare utsedd och till entreprenören, såvida inte annat uttryckligen överenskommits. representant, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.  Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: uppsägning och förlängning Uppsägning, Konsumenten kan när som helst säga upp ett tillsvidareavtal som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster. tjänster, kan när som helst sägas upp i enlighet med de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningsregler och med en uppsägningstid som inte överstiger en månad. Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbundet tillhandahållande av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst i slutet av den fasta perioden. uppsägning när som helst i slutet av den fasta perioden i enlighet med de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad. en månad. Konsumenter får säga upp de avtal som avses i föregående punkter när som helst: och när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period. under en viss period; säga upp åtminstone på samma sätt som de ingicks; alltid säga upp med samma uppsägningstid som entreprenören har fastställt för sig själv. Förlängning Ett avtal som ingås för en bestämd period. ingås och som föreskriver regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster får inte förnyas. (inklusive elektricitet) eller tjänster får inte underförstått förlängas eller förnyas för en bestämd period. Med avvikelse från föregående punkt får ett avtal som ingåtts för en bestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter genom tyst medgivande förnyas för en bestämd tid som inte överstiger tre månader. förlängas för en bestämd tid på upp till tre månader, om konsumenten kan säga upp det förlängda avtalet vid slutet av förlängningsperioden med en uppsägningstid som inte överstiger en månad. Ett avtal som ingås för en bestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten kan säga upp det när som helst med en månads varsel. kan säga upp avtalet när som helst med en varselperiod på upp till en månad och en varselperiod på upp till tre månader när det gäller ett avtal om regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter. dags- eller veckotidningar och tidskrifter. Ett avtal med en begränsad löptid för regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter som en introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte tyst och sägs automatiskt upp efter köpet av prov- eller introduktionsperioden. Varaktighet Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten säga upp avtalet efter ett år. efter ett år får konsumenten säga upp avtalet när som helst med en uppsägningstid på högst en månad, såvida det inte är rimligt och skäligt. månad, såvida inte rimlighet och skälighet talar emot uppsägning före utgången av den avtalade avtalade perioden.

  Artikel 13 - Betalning Om inte annat avtalats ska de belopp som ska betalas av konsumenten betalas inom 7 arbetsdagar efter det att betänketiden har börjat enligt artikel 6.1. När det gäller ett avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period efter det att konsumenten har fått bekräftelse på avtalet. Konsumenten har skyldighet att omedelbart rapportera felaktigheter i den betalningsinformation som tillhandahålls eller nämns till entreprenören. I händelse av konsumentens betalningsförsummelse har entreprenören rätt, med förbehåll för lagliga begränsningar, att debitera de rimliga kostnader som meddelats i förväg till de rimliga kostnader som i förväg gjorts kända för konsumenten.  Artikel 14 - Klagomålsförfarande Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas in inom 7 dagar fullständigt och tydligt beskrivet till entreprenören, efter att konsumenten har upptäckt bristerna. Klagomål som lämnas in till entreprenören Klagomål besvaras inom en period av 14 dagar från mottagningsdatumet. från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid, kommer näringsidkaren att svara inom 14-dagarsperioden med en bekräftelse på mottagandet och en kopia av klagomålet. kommer att svara med en bekräftelse på mottagandet och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidigt samråd ömsesidigt samråd uppstår en tvist som är föremål för tvistlösning. Ett klagomål avbryter inte entreprenörens skyldigheter såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat. Om ett klagomål anses giltigt av entreprenören kommer entreprenören, efter eget gottfinnande, antingen att ersätta eller reparera de levererade ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.  Artikel 15 - Tvister Avtal mellan entreprenören och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller för är uteslutande underkastade nederländsk lag.
Nederländsk lag gäller. Även om konsumenten är bosatt utomlands.

   

   

   

  100 % säker betalning

  Vi använder säker SSL-kryptering för att skydda din personliga och ekonomiska information till 100 %.

  Mer än 5000+ nöjda kunder

  Varje dag letar vi särskilt efter dig för att hitta de roligaste och mest originella produkterna som vi kan erbjuda dig.

  Gratis leverans

  Varje beställning levereras kostnadsfritt i Sverige. Du kan spåra din beställning med Track & Trace.

  Kundtjänst

  Vårt supportteam är tillgängligt dygnet runt för att hjälpa dig och svara på dina frågor.